Newsletter

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА СЪС СКРЕЧ КАРТИ

VITO В МАГАЗИНИ ПРАКТИКЕР

 

 

 

  1. 1.      ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

1.1. Настоящите официални правила (“Официални правила“) определят начина на провеждане на Игра със скреч карти „VITO („Играта“)  и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица („Участници“), участващи в Играта. 

1.2. Играта се провежда и организира от „ВИТО ЕВРОПА“ ООД, ЕИК: 202909775, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул. „Източна Тангента“ No 102, („Организатор“). Организаторът носи пълната отговорност за организацията на Играта и съответствието ѝ с нормативната уредба.

 

1.3. С участието си в Играта Участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу Официални правила, приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.

 

1.4. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет страницата на Организатора http://vitolighting.com/CMSDetail/Index?id=23

, както и на Информация в магазините Практикер.

1.5. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Правилата в хода и в рамките на периода на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на http://vitolighting.com/CMSDetail/Index?id=23

 

2. ТЕРИТОРИЯ

 

Играта се организира и провежда във всички магазини ПРАКТИКЕР на територията на Република България. Играта не важи за покупки онлайн.

 

3. СРОК

 

Играта се провежда в периода от 01.12.2018 г. до 31.01.2019 г(изм. на 20.12.2018г.). или до изчерпване на скреч картите и наградите.

 

4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ

 

Участващи в Играта са всички продукти с търговски марки VITO, VITOONE, VITORAINA.

 

5. НАГРАДИ

 

В Играта ще бъдат раздадени следните награди:

 

  • смартфон SAMSUNG J3 (2017) J330 (3 бр.)
  • Bluetooth тонколона VITO 3W (33 бр.)
  • LED настолна лампа с батерия VITO (55 бр.)
  • LED крушка 13,2 W VITOONE (110 бр.)
  • Рекламен химикал VITO (1999 бр.)

 

 

 

 

 

6. УЧАСТНИЦИ

 

6.1. Право на участие в Играта има всеки, който закупи с една фактура/касова бележка стока (стоки) с някоя от марките VITO, VITOONE, VITORAINA, по избор, на обща стойност минимум 10 лева с ДДС.

 

6.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на „Практикер Ритейл“ ЕООД.

 

 

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

7.1. Всеки Участник, който представи на бюро Информация в магазин Практикер оригинал на фактура/касова бележка за покупка от същия магазин, отговаряща на условията по т. 6.1 от тези Правила и задължително носеща надписа „Фискален бон“, получава правото да изтегли скреч карта. Една фактура/касова бележка дава право на изтегляне на една скреч карта. Изтеглянето на скреч карта се отбелязва на гърба на представената фактура/касова бележка с „Предадена скреч карта“.        

 

7.2. За да разбере дали печели награда Участникът следва да изтрие съответното поле веднага при получаване на скреч картата. Изтриването се извършва пред оторизиран служител в магазин Практикер, в който скреч картата е получена; в противен случай, същата става автоматично невалидна.

 

 

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

 

8.1. За печеливш Участник се счита лицето, отговарящо на условията по т. 7.1, което е получило скреч карта и при изтриването ѝ по реда на т.7.2 от Правилата е спечелило описаната в съответното поле награда.

 

8.2. Всяка спечелена награда, с изключение на смартфон SAMSUNG J3 (2017) J330, се предоставя на печелившия Участник веднага след спечелването ѝ, в магазина, в който е издадена фактурата/касовата бележка, срещу предаване на печелившата скреч карта.

 

8.3. При спечелване на смартфон SAMSUNG J3 (2017) J330, Участникът следва в 5-дневен срок да се свърже с Организатора на телефон 0877 360 730 и да предостави необходимите за получаването на наградата данни. Смартфонът се доставя от Организатора в 10 дневен срок, считано от датата на която Участникът е предоставил необходимите данни за доставка,при задължително легитимиране на печелившия Участник с документ за самоличност и печелившата скреч карта.

 

8.4. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

 

8.5 За наградите, представляващи облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)  и подлежащи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство (награди на стойност над 30 лева), Организаторът в съответствие с утвърдената от Национална агенция за приходите (НАП) бланка на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица, ще събира и обработва следните лични данни на спечелилите участници:

- Информация дали лицето е Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ);

- ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП;

- Три имена на лицето (собствено име, презиме и фамилно име);

- Адрес на лицето по документ за самоличност  (държава; населено място; пощенски код, улица, номер на улица);

- Tелефонен номер.

8.5.1. Данните, необходими за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, се описват от спечелилия участник в Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева, като същият предоставя лична карта за сверяване на предоставената информация.

8.5.2. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на предметната награда, в случай на отказ от страна на печелившия участник да предостави информацията, необходима за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, както и при отказ на участника да удостовери информацията, посредством представянето на личният си документ за самоличност за справка.

8.5.3. За всяка награда със стойност над 30лв и след предоставянето на необходимата информация от страна на спечелилия участник, Организаторът се задължава да предостави по куриер Служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата.

8.5.4. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил грешни имена, адрес или телефон.

8.6 Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия Участник, само  при представяне на пълномощно за получаване на наградата от името на печелившия.

 

 

9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1 Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

 

9.2 Организаторът на Играта не носи отговорност за предоставяне на награда при подправена или изменена фактура/касова бележка и/или скреч карта.

 

9.3 Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция относно непечеливши претенции, както и относно претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на Играта или след изчерпване на промоционалните количества.

 

9.4 Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите.

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

С подписа си под настоящия документ, декларирам:

 

А) че съм запознат със следното:

1. (1) В отношенията ми с Компанията, която организира Играта, имам качеството на субект на лични данни, съответно личните ми данни ще бъдат обработвани от Компанията. „Обработване“ по смисъла на предходното изречение е всяка дейност, свързана с приемане, записване, структуриране, съхранение, предаване или унищожаване на лични данни.

(2) „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирането ми като физическо лице, включително, но не само – три имена, адрес, мобилен телефон, електронна поща.

(3) „Компанията“ е „ВИТО ЕВРОПА“ ООД, ЕИК: 202909775, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул. „Източна Тангента“ No 102.

 

2. (1) Личните ми данни, които Компанията ще обработва, са

- три имена;

- мобилен телефонен номер;

- адрес(данни за местонахождение);

- ЕГН

 (2) Личните ми данни се събират и обработват от Компанията със следната цел – възможност за участие в организираната от „ВИТО ЕВРОПА“ игра със скреч карти „Vito“ в магазини ПРАКТИКЕР. Предоставянето на личните ми данни на Компанията дава възможност на същата да ме идентифицира като участник по време на провеждане на играта и да ме разграничи от останалите участници в играта, да осъществява контакт с мен при необходимост, както и във връзка с изпълнение на законно установеното й задължение за деклариране и облагане с данък на наградите, представляващи облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и в съответствие с утвърдената от Национална агенция за приходите (НАП) бланка на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица - спечелилите.

Личните ми данни няма да бъдат използвани за цели, различни от описаните по-горе, освен в случай че бъда изрично уведомен/а и предоставя изричното си съгласие.

(3) Не съм задължен/а да предоставяте личните си данни на Компанията, но ако не го направя е невъзможно за Компанията да ме регистрира като участник в организираната от последната игра със скреч карти „Vito“ в магазини ПРАКТИКЕР.

(4) За целите на Компанията, същата няма да обработва личните ми данни по начини, по които е възможно автоматизирано вземане на решения (като профилиране).

(5) Личните ми данни ще се съхраняват от Компанията за период до 30 дни, след като официално Играта е обявена за приключила и печелившите участници са определени, който срок Компанията счита за разумно необходимо време. В срока по предходното изречение личните данни ще се съхраняват с цел успешното раздаване на съответните награди на участниците.

(6) Компанията няма да предава личните ми данни на трети страни , с изключение на куриерски служби с цел връчване на предвидените награди.

3. Уведомен/а съм за правата ми във връзка с обработката на личните ми данни, а именно:

(1) Право на достъп и получаване на електронно копие от моята лична информация, която се обработва от Компанията, но само ако удостоверя идентификацията си пред Компанията.

(2) Право да изискам корекция на обработваните лични данни, в случай че докажа, че същите са непълни, неверни или се нуждаят от актуализация.

(3) Право да оттегля съгласието си по всяко време, лесно и без допълнителни условия (освен условието при отправяне на искането да удостоверя идентификацията си пред Компанията), за което е необходимо да уведомя Компанията писмено, използвайки посочените в настоящия документ канали за комуникация.

(4) Право на забравяне/изтриване на данни. При определени обстоятелства имам право да поискам Компанията да ограничи обработката на личните ми данни и/или личните ми данни да бъдат изтрити. В законоустановените случаи, в които искането следва да бъде удовлетворено, Компанията ще направи това без неоправдано забавяне. Уведомен/а съм за обстоятелството, че след като личните ми данни бъдат изтрити, участието ми в Играта се преустановява.

(5) Право на ограничение на обработването. Мога да изискам от Компанията ограничаване на обработването на личните ми данни, когато оспорвам точността на личните данни; когато намирам обработването за неправомерно, но не желая данните да бъдат изтрити; както и в други законоустановени хипотези;

(6) Право на уведомяване. Компанията ще ме уведоми (доколкото е възможно, използвайки предоставените от мен контакти за комуникация) в случай на коригиране или в случай на изтриване на личните ми данни (в изпълнение на изрично искане от моя страна за изтриването им), както и в случай на ограничаване на обработването им. Компанията ще ме уведоми незабавно и в случай на евентуален пробив в сигурността на обработваните лични данни.

(7) Право да подам жалба до органа за защита на данните - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), когато счета, че е възникнал проблем във връзка с обработката на личните ми данни.  

Ако желая да упражнявам някое от описаните по-горе права, или да получа допълнителна информация, свързана с личните ми данни, които се обработват, имам възможност да се свържа с Компанията на телефон 0877 360 730  

Когато изпращам имейл, за да упражня правата си, Компанията може да изисква да се идентифицирам, преди да предприеме действия по искането ми.

 

Б)  че давам конкретно, недвусмислено, изрично и свободно изразеното си съгласие личните ми данни да се обработват от Компанията за целите и при условията, описани по-горе. Нека настоящото съгласие се счете за правно основание за обработка на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Настоящото ми съгласие не е обвързано с предварителни условия от страна на Компанията, нито ще доведе до неблагоприятни последици за мен, в случай че откажа да го представя или впоследствие го оттегля, с изключение на преустановяване на участието ми в Играта.

             

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

11.1. С получаване на скреч карта от Участник по реда на Правилата, се счита, че Участникът приема условията на настоящите Правила.

 

11.2. Организаторът на Играта си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на http://vitolighting.com/CMSDetail/Index?id=23, като в този случай на Участниците не се дължи парична или каквато и  да било друга компенсация.

 

11.3. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в нея се разрешава в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъде отнасян за разрешаване пред компетентния български съд. 

 

11.4. Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.